×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Yêu cầu này được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/9. Tổng bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Yêu cầu này được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/9. Tổng bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Yêu cầu này được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề cập khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 28/9. Tổng bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.